VARSITY PLAYERS
3-GAVIN CHERVENY (Senior)
3-GAVIN CHERVENY (Senior)
4-JALEN BAINER (Senior)
4-JALEN BAINER (Senior)
5-ZAVION REESE (Senior)
5-ZAVION REESE (Senior)
6-ERIK SANCHEZ (Senior)
6-ERIK SANCHEZ (Senior)
7-EMMETT BROWN (2022)
7-EMMETT BROWN (2022)
8-JAKE BOLIN (2022)
8-JAKE BOLIN (2022)
JT DOZIER #9 (Senior)
JT DOZIER #9 (Senior)
10-NOAH CLINE (2021)
10-NOAH CLINE (2021)
13-MAVERICK MARTIN (Senior)
13-MAVERICK MARTIN (Senior)
14-NICK TIEFER (Senior)
14-NICK TIEFER (Senior)
15-LEANY MENDEZ (Senior)
15-LEANY MENDEZ (Senior)
16-KODY SEEWALD (Senior)
16-KODY SEEWALD (Senior)
MARCO AMAYA #12
MARCO AMAYA #12
17-EVAN VANDERHEL (2021)
17-EVAN VANDERHEL (2021)
20-JOVANNY GOMEZ (2021)
20-JOVANNY GOMEZ (2021)
21-VICTOR BUENO (Senior)
21-VICTOR BUENO (Senior)
22-ANDREW CARPINO (Senior)
22-ANDREW CARPINO (Senior)
23-JUAN RAMIREZ MORALES (Senior)
23-JUAN RAMIREZ MORALES (Senior)
26-CULLEN SHEA (2021)
26-CULLEN SHEA (2021)
28-BRENDAN NAILON
28-BRENDAN NAILON
32-REEF BORJA (2021)
32-REEF BORJA (2021)
33-DOMINIC ZBOYAN (2021)
33-DOMINIC ZBOYAN (2021)
42-MICHAEL MCKINLEY (Senior)
42-MICHAEL MCKINLEY (Senior)
43-THOMAS MULLER (2022)
43-THOMAS MULLER (2022)
44-KADEN VOHNOUT (2022)
44-KADEN VOHNOUT (2022)
50-BRETT BUTLER (Senior)
50-BRETT BUTLER (Senior)
51-TAUSULA MISAALEFUR (2023)
51-TAUSULA MISAALEFUR (2023)
52-ZEUS SANCHEZ ZAMORA (Senior)
52-ZEUS SANCHEZ ZAMORA (Senior)
53-LUKE BOLIN (2022)
53-LUKE BOLIN (2022)
54-KISIONE TAUFA (Senior)
54-KISIONE TAUFA (Senior)
56-RAJA CARUSO (Senior)
56-RAJA CARUSO (Senior)
58-JAMES VENTURA (2022)
58-JAMES VENTURA (2022)
60-PARSHIA ARYAN (2021)
60-PARSHIA ARYAN (2021)
65-EDUARDO AGUILAR (Senior)
65-EDUARDO AGUILAR (Senior)
66-RICKY JOHNSON (2022)
66-RICKY JOHNSON (2022)
67-BRANDON BROWN (2021)
67-BRANDON BROWN (2021)
68-EVERETT JOHNSON (Senior)
68-EVERETT JOHNSON (Senior)
70-CISCO CISNEROS (2021)
70-CISCO CISNEROS (2021)
72-COOPER MCMULLIN (2021)
72-COOPER MCMULLIN (2021)
74-ANTHONY PATT (Senior)
74-ANTHONY PATT (Senior)
85-LUCAS MICHELLYS (Senior)
85-LUCAS MICHELLYS (Senior)
87-CAMERON ST (Senior)
87-CAMERON ST (Senior)